Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 34/2019

Usnesení 1909/34/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1910/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 242 548 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 242 548  na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 99 397 Kč u Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Bezpečnost školní sítě" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 143 151 Kč u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Rozšíření konektivity pomocí Cisco síťových přepínačů" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost".


Usnesení 1911/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 324 903 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 49 051 a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 275 852 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  135 154 Kč u Vyšší odborné školy a Střední školy průmyslové Žďár nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Virtualizovaný server pro pracoviště Strojírenská" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 49 051 Kč u Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 140 698 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizaci na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Upgrade VMware farmy NemJi" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019".


Usnesení 1912/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) rozpočtu kraje o vrácenou nedočerpanou účelovou dotaci z Ministerstva vnitra celkem ve výši  671 400 Kč (z realizace projektu „OMC školy“ ve výši 502 200 Kč a projektu „OMC veř. prostranství“ ve výši 169 200 Kč).


Usnesení 1913/34/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu RK-34-2019-05, př. 1upr1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-34-2019-05, př. 2.


Usnesení 1914/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2019-06, př. 3.


Usnesení 1915/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-34-2019-07, př. 1.


Usnesení 1916/34/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního účelového a věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2019-08, př. 1 a RK-34-2019-08, př. 2.


Usnesení 1917/34/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2019-09, př. 1 a RK-34-2019-09, př. 2.


Usnesení 1918/34/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro poskytnutí stipendia ve výši 50 tis. Kč pro každého stipendistu uvedeného v materiálu RK-34-2019-10, př. 1 pro akademický rok 2019/2020.


Usnesení 1919/34/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro poskytnutí stipendia ve výši 30 tis. Kč pro každého stipendistu uvedeného v materiálu RK-34-2019-11, př. 1 pro školní/akademický rok 2019/2020.


Usnesení 1920/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-34-2019-12, př. 1.


Usnesení 1921/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje - Izolátor pro přípravu cytostatik NU AIRE, inv. č. 002-000-001-955, r. v. 2007, pořizovací cena 768 029,- Kč, zůstatková cena 133 095,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - Izolátor pro přípravu cytostatik NU AIRE, inv. č. 002-000-001-955, r. v. 2007, pořizovací cena 768 029,- Kč, zůstatková cena 133 095,- Kč.


Usnesení 1922/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním konference Dětská skeletální traumatologie;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 29. 11. 2019.


Usnesení 1923/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 2 944 282,50 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u: 

- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 280 395,00 Kč 

- Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 739 050,00 Kč 

- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 720 037,50 Kč 

- Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 12 000,00 Kč  

- Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 192 800,00 Kč 

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.


Usnesení 1924/34/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-34-2019-16, př. 1.


Usnesení 1925/34/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.


Usnesení 1926/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 239 680 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 239 680 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-34-2019-18, př. 17;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci  o částku 239 680 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-34-2019-18, př. 17;

ukládá

odboru analýz a podpory řízení a odborům krajského úřadu a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-34-2019-18, př. 17 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů radě kraje k informaci;

bere na vědomí


Usnesení 1927/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vyhlásit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 dle materiálů RK-34-2019-19, př. 2, RK-34-2019-19, př. 3 a RK-34-2019-19, př. 4.


Usnesení 1928/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 52 476,21 Kč dle materiálu RK-34-2019-20, př. 1.


Usnesení 1929/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

změny v projektu dle materiálu RK-34-2019-21, které budou součástí 4. oznámení o změně;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 4. oznámení o změně projektu "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba", reg. č. 113D313006702 dle materiálu RK-34-2019-21, včetně dalších příloh požadovaných poskytovatelem dotace.


Usnesení 1930/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky zaměstnanosti, spolku Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., IČ: 70856478 ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu „Euroklíč v Kraji Vysočina 2019“ dle materiálu RK-34-2019-22, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-34-2019-22, př. 2.


Usnesení 1931/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky zaměstnanosti, spolku Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., IČ: 70856478 ve výši 50 000 Kč na zajištění naplňování aktivit a jejich monitoring v rámci realizace „Krajského plánu vyrovnávání příležitostí OZP na období 2018 – 2019“ dle materiálu RK-34-2019-23, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-34-2019-23, př. 2.


Usnesení 1932/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • aktualizované rozpočty (plánů výnosů a nákladů) příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2019 dle materiálu RK-34-2019-24, př. 1;
 • tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů a plánů oprav u organizací sociální péče na rok 2019 dle materiálu RK-34-2019-24, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 550 000 Kč, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 1 090 000 Kč při současném zvýšení § 4350 – Domovy pro seniory o částku 1 640 000 Kč; 
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina poskytujících sociální služby dle materiálu RK-34-2019-24, př. 2;

stanoví

u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel aktualizovaného rozpočtu na rok 2019: 

 • celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-34-2019-24, př. 1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-34-2019-24, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost v zařízeních sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;

 • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku mimo odpisů z investičních transferů;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních péče: 

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče k pokrytí nákladů na provoz;

ukládá

 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče:
  • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
  • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce;
 • ředitelce Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové  organizace vrátit vyplacené finanční prostředky z příspěvku na provoz z důvodu jeho snížení dle materiálu RK-34-2019-24, př. 2 na účet kraje v termínu do 22.11.2019.


Usnesení 1933/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebním záměrem na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2019-25, př. 1.


Usnesení 1934/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-34-2019-26, př. 1 a RK-34-2019-26, př. 2.


Usnesení 1935/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Háj III. – Chotěboř - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-34-2019-27, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-34-2019-27, př. 2.


Usnesení 1936/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na pozemek par. č. 6221/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 148 m2 v k. ú. a obci Jihlava za podmínek uvedených materiálu RK-34-2019-38, př. 1;
 • uzavřít mezi společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně věřitele a Krajem Vysočina na straně dlužníka dohodu o vypořádání závazků za užívání pozemku par. č. 6221/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 148 m2 v k. ú. a obci Jihlava za podmínek uvedených materiálu RK-34-2019-38, př. 2.


Usnesení 1937/34/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-34-2019-28, př. 1 a RK-34-2019-28, př. 2.


Usnesení 1938/34/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-34-2019-29, př. 1 a RK-34-2019-29, př. 2.


Usnesení 1939/34/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením traktoru Zetor 5211, poznávací značka ZR 86-40, inventární číslo 59500000000, rok pořízení 1992, pořizovací cena 222 420 Kč, zůstatková cena 0 Kč, způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-34-2019-30.


Usnesení 1940/34/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vyhodnocení účasti na výstavě Mladý tvorca 2019 popsané v materiálu RK-34-2019-31, př. 1;

souhlasí

se zajištěním účasti na výstavě Mladý tvorca 2020 v rozsahu popsaném v materiálu RK-34-2019-31, př. 2;

schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u škol a školských zařízení dle materiálu RK-34-2019-31, př. 3.


Usnesení 1941/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 - Gymnázia o částku 240 000 Kč a § 3122 - Střední odborné školy o částku 775 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 500 000 Kč, § 3419 – Ostatní sportovní činnost o částku 240 000 Kč a § 3146 – Zařízení výchovného poradenství o částku 275 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 775 000 Kč Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 na pořízení nezbytného nábytku do pokojů nově zrekonstruovaného domova mládeže a cylindrických vložek do vnitřních dveří dle materiálu RK-34-2019-32;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 240 000 Kč Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 na úhradu nákladů na revitalizaci parku před budovou gymnázia dle materiálu RK-34-2019-32


Usnesení 1942/34/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-34-2019-33, př. 3 a RK-34-2019-33, př. 4.


Usnesení 1943/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2019-34, př. 3.


Usnesení 1944/34/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 373 845 Kč.


Usnesení 1945/34/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Vyhodnocení POH KV za rok 2018.


Usnesení 1946/34/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02716.0070 dle materiálu RK-34-2019-37, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz